കുടംപുളി ഉണങ്ങുന്ന വിധം – Malabar Tamarind Kudam Puli Garcinia Cambogia drying methods

kerala fish curry is very popular, Kudam Puli
aka Garcinia Cambogia is the main part in recipes. today’s episode is talking about the drying
methods of malabar tamarind may be many people doing the same. this video is targeting those who have no idea
about drying Garcinia Cambogia. gardening videos crossed 11k subscribers and
thanks to all our supporters.

8 comments

  1. ഞാനും കുറച്ചു ഉണക്കി വച്ചിട്ടുണ്ട് അയൽക്കത്തുന്ന്കിട്ടിയതാ

  2. Chetta eppozhathea kuttikal kk prethiekich ee new generation nu onnum ariyilla athukondu eganthea videos nirayea idanea

Leave a Reply

(*) Required, Your email will not be published